Razvoj podržali

Organizacije i fondacije koje su finansijski podržale razvoj projekta Biologer

Rufford

Razvoj aplikacije je pokrenut sredstvima fondacije Raford, mali grantovi, preko projekta br. 20507-B i 24652-B.

MAVA Fondacija
Udruga Hyla
Biološko društvo "Dr Sava Petrović"

Daljnji razvoj aplikacije podržan je sredstvima fondacije MAVA preko „KARST – The Dinaric Arc Karst biodiversity conservation programme“, koji realizuje udruga Hyla. Razvoj softvera za potrebe projekta provodi Biološko društvo „Dr Sava Petrović“.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Rad Miloša Popovića podržan je sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, projekat br. 173025, preko Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Nišu.

Rad Ane Golubović podržan je sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, projekat br. 173043, preko Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Pojedinci koji su doprineli razvoju projekta Biologer

Miloš Popović – Voditelj projekta, organizacija portala i podataka, početni grafički dizajn, razvoj Android aplikacije.
Ana Golubović – Organizacija portala.
Nenad Živanović – Softversko rješenje za Biologer platformu, veb dizajn, organizacija portala i podataka.
Marko Nikolić – Legislativa Biologer zajednice.
Branko Jovanović – Razvoj Android aplikacije.
Vanja Lazić – Dizajn ikonica za životinjske grupe.
Jožef Dožai - Dopuna ikonica za biljke i gljive.
Boris Bradarić - Poboljšanje rada Android aplikacije na starijim uređajima.